วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวิชานี้

1. การใช้ภาษาที่ถูกต้อง

2. อาการภาษา


3. อวัจนภาษา

4. การสื่อสาร

5. การเปลี่ยนแปลงของภาษา

6. การใช้คำซ้ำ

7. การใช้คำซ้อน

8. คำประพันธ์

9. การใช้คำพ้องเสียง

10. การเล่นสัมผัส

11. รู้จักความหมายของคำศัพท์

12. ประโยคที่ไม่กำกวม

13. การใช้คำที่ผิดความหมาย

14. การใช้คำตรงความหมาย


15. การใช้สำนวน

16. การใช้ภาษาพาดหัวข่าว

17. คำขวัญ

18. ภาพพจน์

19. การสะกดคำที่ถูกต้อง

20. การสัมผัสอักษร

21. การเล่นคำ

22. การใช้ภาษาท้องถิ่น


ไม่มีความคิดเห็น: