วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

4. วิชาเศรษฐศาสตร์ผูบริโภค
วิชาเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค รหัส 2201 -1015

ตามจุดประสงค์และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สุริยะ เจียมประชานรากร วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) ค.ม. (วิจัยการศึกษา)

ค.ด. (พัฒนาศึกษา )


บทที่

1 ความต้องการและความจำเป็นทางเศรษฐกิจของผู้บริโภค
2 ผู้บริโภคกับระบบเศรษฐกิจ
3 บริการที่ธุรกิจและรัฐให้แก่ผู้บริโภค
4 หลักการซื้อของผู้บริโภค

5 การเลือกซื้ออาหาร
6 การเลือกซื้อที่อยู่อาศัย เครื่องเรือนและเครื่องใช้
7 การเลือกซื้อเสื้อผ้าและยารักษาโรค
8 กฎหมายและสถาบันเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
9 สินเชื่อสำหรับผู้บริโภค
10 การวางแผนการใช้จ่ายเงินของผู้บริโภค
11 การออมทรัพย์และการลงทุน
12 การประกันภัย
13 ปัญหาเศรษฐกิจของผู้บริโภคและแนวทางแก้ไข


ไม่มีความคิดเห็น: