วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

3. เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร


สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวิชานี้


1. การสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา และการวิจัย


2. เครื่องมือบนอินเตอร์เน็ทที่นิยมใช้ในปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี้

2.1 E-mail

2.2 Chat

2.3 Usenet newsgroup

2.4 Telnet

2.5 FTP

2.6 Gopher

2.7 www


3. การใช้ Search Engine


4. การเลือกใช้ภาษาใน Google


5. คำศพท์ต่าง ๆ

5.1 URL

5.2 @

5.3 Address

5.4 File

5.5 Webblog

5.6 Folder


6. การสร้าง webblog เป็นของเราเอง พร้อมการตกแต่ง


7. การส่งงานผ่านทาง E-mail ทาง Internet

ไม่มีความคิดเห็น: